Organisatie

Voor een nog in te stelleninvesteringscommissie (IC) zijn wij in opdracht van het Bestuurvan Stichting PhotonDelta op zoek naar:

Voorzitter Investeringscommissie&2 leden Investeringscommissie

Stichting PhotonDeltaStichting PhotonDelta (“PhotonDelta’’) gaat samen met de bedrijven, kennisinstellingen en ontwikkelingsbedrijven de ambitie realiseren van het Nationale Plan Geïntegreerde Fotonica, namelijk €1 miljard omzet in 2026 en 4000 nieuwe banen. Als een publiek private samenwerking heeft PhotonDelta de uitdagende opgave de veelbelovende maar nog prille Nederlandse industrie op dit terrein door een gericht stimuleringsprogramma effectief te ondersteunen. Het doel is om Nederland met haar volledige keten voor geïntegreerde fotonische producten als concurrerende internationale ‘’hotspot’’ in de wereld te positioneren. Daartoe is een significant budget van cash en in-kind middelen beschikbaar gesteld door de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, de Stichting Brainport, het ministerie van EZ&K, alsmede TNO, universiteiten, NWO en bedrijven zelf.

In een convenant hebben de cash en in-kind partijen (verenigd in het Funding Partner Overleg (FPO)), PhotonDelta de opdracht gegeven om de beschikbaar gestelde publieke middelen op verantwoorden wijze in te zetten. Daartoe heeft het FPO een Raad van Toezicht samengesteld.

Voor het kunnen beschikbaar stellen van de gelden dient eeninvesteringscommissie (IC)te worden ingesteld. Deze door het Bestuurvan PhotonDelta ingestelde commissie, beoordeelt voorstellen van projectaanvragers en verstrekt aan het Bestuur advies over het al dan niet toekennen van financiering in de vorm van een lening, subsidie of een combinatie daarvan, waarbij de beoordeling en advisering telkens plaatsvindt met inachtneming van de uitgangspunten van het Nationaal Plan Geïntegreerde Fotonica.

Functie

Investeringscommissie PhotonDeltaDe IC is een zelfstandig adviesorgaan voor het bestuur van de Stichting PhotonDelta. De IC stelt het belang van de doelstellingen van de Stichting PhotonDelta voorop en legt geen verantwoording af aan het Funding Partner Overleg of aan de Raad van Toezicht.

De IC brengt zwaarwegende adviezen uit betreffende mogelijke investeringen, maar neemt geen beslissing over de voorgestelde investeringen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de Stichting PhotonDelta. Toezicht op deze besluitvorming ligt bij de Raad van Toezicht.

De IC beoordeelt uitsluitend voorgelegde voorstellen. Hierbij hanteert de IC steeds de criteria zoals vastgesteld in het IC-reglement waarbij deze zich baseren op de betreffende uitgangspunten en vormen van financiering die zijn afgeleid uit het Nationaal Plan Geïntegreerde fotonica.

De IC is niet verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting PhotonDelta en speelt ook geen rol in het beheer van de gedane investeringen.

Positionering van de investeringscommissieHet gehele traject dat loopt van het eerste contact met een projectaanvrager tot aan de definitieve akkoordbevinding, wordt begeleid door de projectmanager van PhotonDelta in samenwerking met investment managers van OostNL en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). In de initiële fase wordt kritisch gekeken naar de aanbrenger, het investeringsvoorstel en indien aan de orde het businessplan. Bij een positieve beoordeling aldaar wordt verder onderzoek gedaan door de CFO. Vervolgens wordt het voorstel uitgewerkt opdat het aan de IC kan worden voorgelegd. Voor aanvullend technologisch advies kan het Bestuur van PhotonDelta en/of de IC een beroep doen op deskundigen.

Functie eisen

Profielschets investeringscommissieDe investeringscommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 4 leden. De individuele leden van de investeringscommissie zijn adviseur, klankbord en sparringpartner van het bestuur van PhotonDelta.

Belangrijke kenmerken van de investeringscommissie:

 • De leden van de IC dienen als geheel in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur van PhotonDelta te zijn op het gebied van investeringen in de vorm van leningen, subsidies of een combinatie daarvan bij individuele bedrijven en publiek private projectconsortia.
 • De IC beschikt als geheel over een sterk analytisch inzicht en werken vanuit een positief kritische grondhouding.
 • De leden van de IC weten de juiste balans te vinden tussen enerzijds onafhankelijkheid in denken en doen en anderzijds oog voor congruentie en consistentie in hun adviezen.
 • De IC is zich bewust van de bijzondere rol van PhotonDelta in het financieringslandschap, waarbij met publiek geld wordt geïnvesteerd en maatschappelijke impact een belangrijke factor is.
 • De IC beschikt als geheel over kennis inzake regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van business kansen.

Gewenste kwaliteiten en competentiesinvesteringscommissie

De volgende algemene kwaliteiten en competenties zijn noodzakelijk bij alle leden van de investeringscommissie:

 • ervaring met het beoordelen van investeringsvoorstellen en projectplannen;
 • affiniteit met/gevoel bij het publieke domein waarin PhotonDelta acteert;
 • ervaring met het beoordelen van voorstellen in het perspectief van een bredere impact dan uitsluitend de aanvrager op een ontwikkelend ecosysteem van bedrijven en instellingen (‘’in samenhang in plaats van in isolatie’’;
 • sterk analytisch inzicht;
 • positief kritische opstelling;
 • sterke communicatieve vaardigheden die erop gericht zijn gezamenlijk tot concrete en relevante adviezen te komen;
 • heeft onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar;
 • heeft ervaring met samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, zogenaamde Publiek Private samenwerkingsvormen;
 • beschikt over een voortreffelijke reputatie met betrekking tot zowel integriteit als representatieve kwaliteiten;
 • vertrouwd met ondernemerschap (waaronder business development, internationalisering);
 • vertrouwd met ecosysteem ontwikkeling en het belang van samenwerking tussen de daarin opererende partijen;
 • onderstreept dat de Participaties van PhotonDelta primair een brede impact op de versterking van het ecosysteem moeten hebben en secundair een direct financieel rendement waardoor middelen kunnen worden her-ingezet;
 • onderstreept dat de Participaties van PhotonDelta de bijdrage van en deelname aan het ecosysteem van partijen moet versterken.

Specifiek voor de leden van de investeringscommissie

Minimaal twee leden van de investeringscommissie zijn financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze personen relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accounting/ fiscaal terrein.

De volgende kwaliteiten en competenties zijn, naast de hiervoor genoemde algemene kwaliteiten en competenties, noodzakelijk voor minimaal één van de nieuwe leden van de IC waarop deze vacature is gericht:

 • kennis over en ervaring met het adviseren over het inzetten van subsidies in publiek private samenwerkingen, bij voorkeur binnen een hightech ecosysteem;
 • kennis over en ervaring met de beoordeling van projectplannen die beogen technologie/toepassingen binnen het domein van geïntegreerde fotonica vanuit TRL 3 naar een marktrijp product te brengen (TRL 6/7);
 • juridische kennis, bij voorkeur op het terrein van staatssteun vraagstukken en projectmatige PPS- samenwerkingen;
 • kennis over en ervaring met (financiering van) valorisatie van technische kennis;
 • kennis over en ervaring met bedrijfsfinanciering, waaronder de beoordeling van businessplannen;
 • beschikt over actuele vaktechnische/wetenschappelijke kennis zoals bijvoorbeeld high tech, life sciences, biotech, agro/food) en innovatieve ontwikkelingen daarbinnen;
 • beschikt over financiële expertise aangaande venture capital investeringen, inclusief portfolio-management. Is als zodanig vertrouwd met investeringen, beheersprocessen en desinvesteringen;
 • beschikt over bewezen ondernemerschap in zowel business development fase als groeifase;
 • beschikt over ervaring met marktprocessen, internationalisering en marketing en sales;
 • schikt over ervaring met roadmap gedreven R&D en de specifieke financieringsvraagstukken daarin.

Naast de hierboven genoemde algemene en specifieke kwaliteiten en competenties wordt van kandidaten verwacht dat zij kennis en ervaring hebben met de structuur en het (operationeel) functioneren van fondsen.

Specifiek voor de Voorzitter van de investeringscommissie

Van de Voorzitter wordt, naast de gewenste kwaliteiten en competenties, aanvullend verwacht tevens te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties:

 • ervaring als lid of voorzitter van een RvC, IC of vergelijkbaar gremium;
 • kennis van het opereren op de grensvlakken van het publieke en private domein.

Bij de samenstelling van de InvesteringscommissiePhotonDelta wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.

Aanbod

De verwachting is dat deinvesteringscommissie4 tot maximaal 6 keer per jaarbijeenkomt om voorstellen te beoordelen. De individuele leden van de IC zijn in staat om voldoende tijd en aandacht te kunnen geven aan hun lidmaatschap van dit IC.

Per bijeenkomst ontvangen de IC leden naast de reiskosten een vergoeding van EUR 1.000,– . De voorzitter ontvangt een vergoeding van EUR 1.500,–.

Procedure & Planning

De initiële planning voor deze procedure is als volgt:

 • Periode 15 februari – 3 maart 2019:Verzamelen en selecteren van mogelijk geïnteresseerde en beschikbare kandidaten.
 • Week van 4 maart – 8 maart 2019:Presentatie van de longlist aan de Raad van Toezicht. Op basis hiervan zal een shortlist worden opgesteld.
 • Periode 11 maart – 15 maart 2019:Interviews shortlist kandidaten door CEO en CFO PhotonDelta
 • Periode 18 maart – 23 maart 2019:Interviews shortlist kandidaten door twee leden van de RvT PhotonDelta
 • Uiterlijk 1 april 2019:Formele benoeming door de RvT PhotonDelta
Laden..