Skip to main content

Privacy Verklaring EuFlex

Euflex ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy optimaal te beschermen.

Euflex respecteert de privacy van alle flexkrachten, kandidaten, werknemers en bezoekers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Euflex handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy Verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, vastleggen en/of bewaren als u onze website(s) bezoekt en/of uw CV uploadt via het sollicitatie portal van onze website dan wel via ons bureau gedetacheerd, bemiddeld of begeleid wordt. Ook verduidelijken we waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Hiermee willen wij transparantie verschaffen ten aanzien van de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Euflex. (bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, career counselling, assessments, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening)

Gebruik van onze diensten

Wanneer u solliciteert via onze website en/of zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Euflex of die van een derde partij waaronder ook opslag in de Cloud. Euflex ziet er op toe dat 3e partijen aan wie gegevens worden verstrekt eveneens voldoen aan de privacyregelgeving. U geeft Euflex uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het uitvoeren van onze professionele activiteiten. Hierbij passen wij de wettelijke regels omtrent privacy en bewaartermijnen toe.

Wij leggen gegevens vast met als doel onze dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren, zoals:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen ofwel werving en selectie-opdrachtenuit te kunnen voeren;
 • Gewerkte uren te registreren;
 • (Salaris-)betalingen te verwerken;
 • Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van de website(s) nodig hebt (bijv.indien u uw wachtwoord bent vergeten);
 • De elektronische versie van de Euflex nieuwsbrief te sturen;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen ten behoeve van het optimaliseren vanonze dienstverlening.

We verzamelen en/of gebruiken deze gegevens enkel voor doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn. Als we deze voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen.

Verwerkte gegevens

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

(Voor-)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, CV, diploma’s,personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit,informatie over opleidingen;

 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegevendoor u.

Gegevens kunnen worden verstrekt aan de navolgende partijen:

Instanties die wettelijk bevoegd zijn persoonsgegevens op te vragen;

 • Bedrijven waarmee Euflex een bewerkersovereenkomst heeft: Carerix, Jobteaser, BDO, UB+en Afas;
 • De verschillende afdelingen binnen TU/e en/of Euflex;
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten waarbij in elk geval het cv zal wordenverstrekt, altijd nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals hierboven vermeld. Indien de informatie intern gedeeld wordt zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die bij ons is geregistreerd voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn.

Automatisch gegenereerde gegevens

Euflex gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot u herleidbaar zijn. Euflex zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Aansprakelijkheid Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Euflex is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden u aan wanneer u onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Datalek

Met het oog op de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) willen wij graag laten weten hoe in onze organisatie omgegaan moet worden met datalekken. Werknemers zijn verplicht diefstal of verlies van alle in het kader van de uitoefening van de functie aan hen ter beschikking gestelde, dan wel in het kader van de uitoefening van de functie door hen gebruikte zaken onverwijld na ontdekking van het verlies of de diefstal te melden aan de directie.

Denk aan zaken zoals documenten, telefoon, laptop, sleutels, passen, inloggegevens, elektronische gegevensdragers zoals USB-sticks, externe harde schijven etc.

Ook zijn werknemers verplicht om onverwijld een melding te doen van de ontdekking van een virus, trojan of andere malware op een door werknemer binnen het kader van de uitoefening van de functie gebruikte computer, laptop, tablet, telefoon of ander apparaat. Euflex zal dit voorval dan terstond kenbaar maken bij de betreffende functionaris die hiervoor is aangesteld bij de TU/e.

Wanneer u als kandidaat, detacherings/flex-medewerker en/of bezoeker van onze website(s) constateert dat er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via euflex@tue.nl .

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden gebruikt). Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de sitebezoeker. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als u vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun u contact met ons opnemen: euflex@tue.nl.

Versie 24-5-2018